Make your own free website on Tripod.com
Fountains in Georgitsi village.
Fountains in Georgitsi village.
« previous | next »
Profetes Elias fountain.
Profetes Elias fountain. 
 
Built-in marble plate since 1787.